FacebookGoogle bookmark

Láng Gusztáv


„A sors kiáltott: válasszatok hát:

A szülőföldet-e, vagy a hazát?”

(Reményik Sándor)


kiraly laszlo_akasztohegyNem tudom, bekerül-e Király László neve valaminő (költői) „rekordok könyvébe” azért, mert nemrégiben száz, szülőföldjéről szóló (vagy pontosabb úgy: szülőföldjétől ihletett) verséből állított össze kötetet. Az ilyen tematikus egységet rendszerint antológiák közvetítik az olvasókhoz; Király László lírájából kitelt egy ilyen „egyszemélyes antológia”, ami nemcsak a szülőföld-téma gyakoriságát bizonyítja költészetében, hanem fontosságát is. Erre az erdélyi kritika már első kötetei kapcsán, évtizedekkel ezelőtt felfigyelt: „Király László alakuló költői világképének legfeltűnőbb sajátossága, hogy koncentrikus körökben rétegződik egy jól kivehető mag körül, amely az egésznek fókusza, legfontosabbika. A »szülőföld« vezérli ugyanis nála más, általánosabb értékszférák szerveződését, s az utóbbiak e központi értékszimbólummal implikatív viszonyban állnak. Persze, a szülőföld önmagában üres adottság, értékké akkor lesz, amikor vállalásával mintegy megszüntetjük esetleges jellegét, s feltöltjük összetett – érzelmi, erkölcsi, kulturális stb. – értékekkel.”1 Kritikusaként én is ezt emeltem ki, nemcsak versei olvastán, hanem Kék farkasok című regényében is, és ezt a szülőföldkultuszt egyenesen munkássága nemzedéki jegyének állítottam: „Talán némi  egyszerűsítéssel, de állítható: ebből a tájjal, szülőfölddel eggyé olvadó érzelmiségből, a szülőföld múltjával vérteződő helytállás-tudatból buggyan föl mindaz, ami újat ez a nemzedék líránkba ömlesztett…”2

Sok évvel később – amikor eljött az idő, hogy az erdélyiség-eszméről és a „helikoni triász”3 költészetéről szabadon lehetett gondolkodni és szólni is – ezt az „újat” megpróbáltam a régihez, az erdélyi irodalmi hagyományhoz kapcsolni. Mint azt a mottóul választott Reményik-idézet4 is szemlélteti, a két világháború közötti erdélyi író látszólag politikai, valójában egzisztenciális döntés-helyzetbe került: hazájához ragaszkodik-e (mely azonos volt a magyar nemzetállammal), vagy (számára) idegen országhoz csatolt szülőföldjéhez. A „haza” természetesen identitásának forrása is volt, az elvesztéséből következő identitás-válságra kellett megoldást találnia. Így lett a szülőföld az új, az erdélyi identitás alapja. Mindjárt a kezdet kezdetén egy kegyes csalással: Kós Károly Kiáltó szó című röpirata ezt az „erdélyi identitást” minősítette a nemzetinél ősibb, a nemzeti által „elnémított” önazonosságnak, melyhez csak vissza kell térnie az erdélyi magyar közösségnek.5 E „visszatérés” irodalmi lenyomata az erdélyi tájköltészet, mely valójában a szülőföld kultusza és az ebben a kultuszban megtalált identitás felmutatása.

„A szülőföld önmagában üres adottság”, idéztem fentebb, „fel kell tölteni” értékekkel. E „feltöltés” úgy történt, hogy a táj tárgyias elemei értékjelképként funkcionálnak az ide sorolható költeményekben.6 A természet törvényeinek engedelmeskedő tájra nem hatnak az emberi világ, a politika és a társadalom sodró változásai, ezért az általuk jelképezett értékek a szilárdság, az állandóság, sőt egyenesen az öröklét jegyeit öltik magukra. Nem kell részleteznem, hogy egy olyan közösség, amelyet váratlan történelmi változások sodortak köd-takarta, kiszámíthatatlan jövő felé, éppen ebben az értékállandóságot sugalló szülőföld-képben talált katartikus támaszt az identitás-vesztés szorongásában.

Ha Király László szülőföld-verseinek élménygyökerét keressük, ugyancsak ezt az identitás-válságot s a válságon felül emelkedni képes időtlenséget találjuk. Már első kötetében7 megjelenik ez az önmeghatározás:


„Párálló szántások nyílt melegét hozom szemeimben,

megkínzott, csontos parasztok nyögését

végrendelkezték rám Akasztóhegyen a fák,

s lám: ez a föld hordja arcom vonásait,

ahogy a barázda feketéllik,

mint ez az árnyék szemeim alatt reggelente.

A hegyek homlokát patak-ráncostól

rólam mintázták türelmes esők.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

…hisz ez a föld hordja vonásaim,

s hamubasült tanácsait viszem magammal végig

azok között, akiknek szemei alatt reggelente

nem ez az árnyék feketéllik.”

(Az én mezőim)


A lírai Én magára ismer a tájban, mondhatjuk, a lényeges azonban az, hogy magára ismer. Ez az önismeret egyúttal költői szereptudat is, mely mélyen a szülőföld történetében gyökerezik. Ezt sugallja a „végrendelkezték” ige, nemkülönben a „hamubasült” jelző, mely ezt a szerepet a mesebeli fiú jelmezébe öltözteti. Mint tudjuk, a mesehős mindig győzedelmeskedik, ez a tájban megjelenített önismeret s a benne kristályosodó szerep tehát végső soron optimista. De a „türelmes esők” fordulat is a természet állandóságát idézi az arc mulandóságával szemben. Ha összevetjük a mintaadó hagyományként feltüntetett helikoni lírával, mindezeket – a tájszimbolika időtlen állandóságot sugalló jelentéseit, az ebben megtalált önazonosságot és az ebből következő bizakodást – akár közvetlen folytatásnak is tekinthetjük.

Csakhogy a szülőföld témája az ötvenes, hatvanas évek erdélyi költészetében egészen általános. Különösen a Király Lászlóhoz hasonlóan falusi, „népi” környezetből származó lírikusok műveiben.8 Az e témakörbe sorolható versek azonban éppen nem folytatásai a helikoni tájszimbolikának, hanem annak tagadásai. Ugyanis nem az állandóságot keresik a tájban és a népélet „végrendelkezéseiben”, hanem éppen a változást, a megújulást emelik ki értékként. Annak a (pszeudo)marxista esztétikai programnak megfelelően, amely az újat automatikusan a haladással, a régit (ugyancsak automatikusan) a maradisággal, szélsőséges esetben a „reakcióval” azonosította. Mélyre ható szemléletbeli változásnak kellett bekövetkeznie ahhoz, hogy az előző két nemzedék lírájából eltűnjék ez a gépies történelem-látás. Király László – és a Forrás második nemzedéke, melyhez tartozott – már eleve ennek a felocsúdásnak, a hivatalos történelmi optimizmust illető gyanakvásnak a jegyében indult, s ennek megfelelően alakította költői szereptudatát.

Amely költőnk lírájában korántsem maradt olyan harmonikus, mint Az én mezőim sejteni engedte. Már a vele egyidős Utak is felvillant egy disszonáns mozzanatot: „Pedig volna egy-két gyönyörű történetem / beszélő halottakról, hallgató élőkről, / késekről, puskákról, nagy lakodalmakról”, olvashatjuk, és a szövegben a paradoxon az otthon-élmény paradox voltát sejteti.9 Különösen, ha a „beszélő halott” ellentétének tekintjük a „hallgató élőt”, hiszen csakis arra asszociálhatunk, hogy az élő: halottként hallgat. A „kések, puskák” az otthon zordságát jelzik, és ha végigolvassuk a kötetet, jó néhány példát találunk benne ember- és életpusztító tragédiákra, már-már elviselhetetlen megpróbáltatásokra. Hogy csak egyetlen ideillőt idézzek: a Történelmi regény – I régi ütközetre utal, mely azonban nem epizódnyi része a múltnak, hanem jelképe a szüntelen fenyegetettségnek: „Harangoznak Monostoron az apátság tornyában. / Vajdák, lázadók vicsorognak a föld alatt, / Megátalkodottan, kardot szorongatva, vívásra kész. / Amint Erdélyben nem volt más út soha.”10 Folytatása, a Történelmi regény – II egy gyilkosságot jelenít meg; három „egyenruhás” megöl egy földjéhez ragaszkodó parasztot. Az első világháború után? A második után? A diktatúra idején? És kik ezek az egyenruhások? Erre nincs válasz, hiszen „a futónak végtelen minden út”, a kiszolgáltatottság állandó és örök. 

A szülőföld tehát egyszerre táj és történelem, az időn kívüliség és az időbeliség létkerete. Az ebből következő dilemmát, mint fenti példánk is szemlélteti, azzal oldja meg (vagy véli megoldani) a költő, hogy az időbeliséget valójában ismétlődések sorozatának tünteti fel, mint fenti példánkból is kitűnt. Mozgás és (időbeli) mozdulatlanság szerveződik eggyé az Útirajzban is: „fölhívnám csöndes / figyelmünket hogy / átutaztam a Mezőségen e / tikkasztó hőségben és az / ivóvíz még mindig ugyanaz / és a szívesség amellyel adják / még mindig ugyanaz és / átutaztam Murokországon / apadó patakok mentén a / fullasztó délutánban és az / ivóvíz íze még mindig ugyanaz / hiába a kicserélt pléhcsupor / a hozzá illő tekintet még / mindig ugyanaz  /…/ anyánk testvérünk szava sem / változott s apánk sírján kopnak / a betűk egyébként minden ugyanaz…” Jelentéktelen részletek leírása ez, mondhatjuk, de az indító mondat („fölhívnám csöndes figyelmünket”) jelzi, hogy lényegre utalónak kell tekintenünk őket, a változatlanság jelképeinek.  A leírás szenvtelensége ugyanakkor nyitva hagyja a kérdést, hogy jónak vagy rossznak, biztatónak vagy csüggesztőnek kell tekintenünk a mindig „ugyanazt”. Anyánk, testvérünk szava persze a „jó” felé billenti ezt a mérleget, másutt azonban az „üres boltok”, a „névtelen maradt szülőhelyek”, a „kedvetlen baktató szekerek” a „rossz” irányába. E minősítések azonban inkább következnek az olvasó értelmező viszonyulásából, mint magából a szövegből. Az ismétlődés ebben az esetben nem az „időn kívüliség” érzetét keltik, hanem az időből kiesettségét.

Két szólamot énekel tehát ez a „száztagú kórus” a szülőföldről. Egyik az örökléttel rokon állandóságé, amely azokból a költeményekből hangzik ki, amelyek valamiképpen mitizálják ezt az állandóságot, mint a már idézett Az én mezőim. De mellé állíthatjuk a Virradat, a Valahol ott vagy a Lovasok látomásos képsorát. A másik szólam a mítosztalanság (vagy a demitizálás) szólama; azt ezt képviselő költeményekben a hiányra utaló kitételek a meghatározók: a „nincsen”, a „halott”, a „szomorú” és szinonimáik. Jó néhány példa mellett ennek összefoglalása szerintem az Érzelmes utazás, melyben a pozitív értékjelentésű – s ennek megfelelő jelképként szerepeltethető – tárgyiasságok elsilányulását élhetjük át, az „erős várunk nekünk a semmi” következtetésig.

Lehet-e mérleget – érzelmi, gondolati, poétikai – mérleget vonni e versgyűjtemény olvastakor? A szülőföld ugyanis nem érték-közömbös téma; valamiképpen minden erdélyinek át kell élnie (és meg kell a maga módján válaszolnia) a Reményik-mottó megfogalmazta dilemmát. Király László válasza erre elsősorban a hűség, és ez mélyen erkölcsös válasz. Ugyanakkor ez a hűség kételyekkel átszőtt és majdnem reménytelen, már ami a szülőföld sorsát, jövőjét illeti, ezért hajlik át nem egyszer az abszurdba, a – camus-i értelemben vett - „szüsziphoszi” erőfeszítés kínjaiba. Dehát – mint a francia író mondta - „Szüsziphosz boldogsága a kő”.1. Cs. Gyimesi Éva: Élő kariatida (Király László). In: Cs. Gy. É.: Kritikai mozaik, Kolozsvár, 1999. Polis Könyvkiadó,77. l. A kritika első megjelenésének éve 1977. 

2. Láng Gusztáv: Ha múlik emlék és varázs. In: L. G.: A jelen idő nyomában, Bukarest, l976. Kriterion Könyvkiadó,66. l. A kritika első megjelenésének éve 1973.

3. Az erdélyi „kisebbségi kánon” szerint a két világháború közötti erdélyi líra csúcsértékét három költő képviselte: Áprily Lajos, Reményik Sándor és Tompa László.

4. „Mért hallgatott el Végvári?” Reményik Sándor Összes versei. É. n., h. n. [Budapest, 1943], Révai, II. k.332. l.

5. „A régi Magyarország nincs többé számunkra, de Erdély, Ardeal, Siebenbürgen, Transsilvania, vagy bármi nyelven nevezte és nevezi a világ: feltámadt és van, aminthogy volt akkor is, amikor azt hittük mi magunk, mert akartuk hinni, hogy nincs, és csak Magyarország van. Akkor is volt, de most is van és akárhogyan is akarja akármilyen akarat, lesz örökkön örökké.” Kiáltó szó / A magyarság útja / A politikai aktivitás rendszere. Megírták: Kós Károly, Zágoni István dr., Paál Árpád dr. Cluj-Kolozsvár, é. n. [1921], Lapkiadó és nyomdai műintézet Rt., 2–3. l.

6. Néhány közismert példa a sok lehetséges közül: Áprily Lajos: Tetőn, Az irisórai szarvas; Reményik Sándor: A holt fenyő, Vizek ha találkoznak, Zuhanók vigasztalása; Tompa László: Erdélyi tél, Lófürösztés.

7. Vadásztánc. Bukarest, 1967. Irodalmi Könyvkiadó

8. Példaként elsősorban Kányádi Sándor fiatal kori költészetét említhetem, de megtaláljuk ezt a motívumkört Páskándi Géza korai verseiben is.

9. Erre a kötet címe is utal. Nem tudom, honnan származik az Akasztóhegy helynév; lehet, hogy semmi köze a „kötél általi kivégzéshez”. Az olvasó azonban okvetlenül erre asszociál, amint vers is utal rá a kötetben: „Kötelek lógnak, lengenek, / végük igéző szép hurokban, /…/ Már incselkedik mindenik, / lengedez, billen, fordul is…” (Elveszett világ)

10. Egyes leíró elemek emlékeztetnek a fenesi csatára, ahol II. Rákóczi György halálos sebet kapott, Kós Károly Varju nemzetség című regénye szerint. Erre is van utalás a kötetben: „Apám a vaksi lámpa mellett. / Felolvassa – hányadszor?! – / a Varju nemzetséget. /…/ a »világ legszebb könyvét«.” (Nagy olvasások)


( 5 Votes )